ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Λογιστικά

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων
επιχειρήσεων

Ελεγχος και Αξιολόγηση Οικονομικών
Καταστάσεων

Προσαρμογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Γ'
κατηγορίας

 

Φορολογικά

 Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών

Παροχή φορολογικών συμβουλών

Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων

Σύνταξη φορολογικών Δηλώσεων

 

Εργατικά Ασφαλιστικά

Υπηρεσίες Outsourcing Μισθοδοσιας

Σύνταξη και Υποβολή όλων των αναγκαίων
Δηλώσεων

Συμβουλές για εκπροσώπηση σε εργατικές
διαφορές

Διενέργεια συνεντεύξεων για αξιολόγηση και
επιλογή προσωπικού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Η Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και η κατάρτιση εργαζομένων επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη
επιχείρηση, στις δικές της ανάγκες με στόχο την καλύτερη δυνατή επιμόρφωση έτσι ώστε το
ανθρώπινο δυναμικό της να μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν.

Ενδοεπιχειρησιακές Εκπαιδεύσεις

Εισηγήσεις στα πλαίσια του προγράμματος Financial Accounting (FA)

Εισηγήσεις στα πλαίσια του προγράμματος Μηχανογραφημένης Λογιστικής και Μισθοδοσίας του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισηγήσεις στα πλαίσια του προγράμματος Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας της εταιρείας Skywalker